Hồ sơ kinh nghiệm

Một số khách hàng tiêu biểu

- Công ty TNHH Sài Gòn - RDC
- Công ty Xây Dựng Lê Phan- TNHH
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng DIC
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Hàn
- Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng(LBM)
- Công ty TNHH MTV Bê tông Transmeco 
- Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam
- Công ty TNHH Uni Eastern Việt Nam
- Công ty TNHH MTV Bê tông Thành Công
- Công ty Cổ phần Bê tông Ngoại thương
- Bê tông Nam Hoàng Ngân
- Bê tông Việt Đức
- Bê tông Nguyên Thịnh
- Bê tông Ly Tâm Thủ Đức
- Bê tông Rạch Chiếc
- Bê tông Ly Tâm An Giang
- Bê tông Asean Hà Nội
- Bê tông Cơ khí Lâm Đồng
- Bê tông Đại Lộc Phát
- Bê tông 620 Châu Thới
- Bê tông Đúc sẵn Hùng Vương
- Bê tông SMC
- Bê tông Cầu 12
- Bê tông Thịnh Sơn Hà
- Bê tông Fico Pan United
- Bê tông Thế giới nhà